Informujemy, że od dnia 7 lutego 2022 roku rozpoczniemy wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2021.


Do skorzystania z tej formy w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które posiadają określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.320,00 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ubiegając się o skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej należy udokumentować sytuację dochodową rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane indywidualnie o terminie i miejscu wydawania żywności.

Liczba osób, mogących skorzystać z pomocy żywnościowej jest ograniczona.

ks. Piotr Szpyrka - Parafia Secemin
Teresa Stefańska - Kierownik GOPS Secemin