Na mocy Uchwały Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014r. uchwalono obowiązujący do 2020 roku Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Program ten obliguje wojewodów m. in. do ewidencjonowania istniejącej w województwie infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz przesyłania w/w baz danych /zgodnie z pkt 2.1.3 Programu/ Prezesowi Sądu Apelacyjnego, Prokuratorowi Apelacyjnemu, Komendantowi Wojewódzkiemu Policji, Kuratorowi Oświaty oraz organom samorządu terytorialnego w terminie do 15 lipca każdego roku.
Realizując pkt 2.1.4 w/w Programu, w załączeniu przesyłam Państwu bazy i rejestry opracowane dla regionu świętokrzyskiego, celem wykorzystania zgodnie z realizowanymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie kompetencjami.