Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Secemin


Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:
1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych: podstawowych, średnich, zawodowych, policealnych /pomaturalnych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, językowych i kolegiów pracowników służb społecznych - do ukończenia 24 roku życia. Stypendium przysługuje także wychowankom placówek i ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które realizują obowiązek szkolny i nauki w tych placówkach.
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno -wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Charakter pomocy materialnej:
- socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)


I. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.


Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł/ na os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.). Dochód ten oblicza się sumując wszystkie dochody rodziny (wynagrodzenie, zasiłek dla bezrobotnych, rentę/emeryturę, dochód z gospodarstwa rolnego - 308,00 zł mies. od 1 ha przeliczeniowego, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy i inne) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. Łączny dochód rodziny dzieli się przez liczbę członków rodziny. W przypadku utraty dochodu, należy złożyć dokument potwierdzający utratę dochodu oraz jego wysokość.


Do dochodu nie wlicza się:
- jednorazowego świadczenia socjalnego;
- zasiłku celowego;
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
- wartości świadczenia w naturze;
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
- świadczenia wychowawczego (500+).


Stypendium nie przysługuje:
- dzieciom realizującym obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Secemin


Wniosek o stypendium.
1. Druk o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Seceminie.


Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Seceminie w terminie od 01 do 15 września 2021 roku.


Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku zawierającego informacje o jego wysokości.


Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku w zależności od sytuacji rodziny:
1) zaświadczenia lub oświadczenia o uzyskanych dochodach netto (wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta inwalidzka lub rodzinna) przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. za miesiąc sierpień 2021r;
2) informację o wysokości otrzymywanych alimentów;
3) potwierdzenie dochodów netto z prowadzenia działalności gospodarczej z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w przypadku zawieszenia ww. działalności załączyć dokument potwierdzający ten fakt);
4) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń rodzinnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
5) zaświadczenie lub oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego, jego wysokość oraz uzyskiwane z tego tytułu dochody;
6) pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.


Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.


Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy.

Wypłata stypendium
1. Stypendium jest wypłacane w dwóch ratach:
- za okres wrzesień-grudzień,
- za okres styczeń-czerwiec danego roku szkolnego po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.
2. Realizacja stypendium następuje po rozliczeniu faktur, rachunków.
3. Faktury, rachunki imienne i inne dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na cele edukacyjne przedkłada się w miejscu złożenia wniosku.
4. Stypendia szkolne wypłacane będą przelewem na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy.

WAŻNE!
Wnioskodawca otrzymujący stypendium szkolne jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego oraz o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania.

Kto może ubiegać się o zasiłek szkolny?
II. Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia ? przykładowo: choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne. Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.
Może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
- mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Secemin
- w rodzinie zaistniało ww. zdarzenie