Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Seceminie poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Wymagania niezbędne:

a) posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

1. szpitalu psychiatrycznym,

2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

4. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym

5. zakładzie rehabilitacji,

6. innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, lub posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie w/w kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w ww. jednostkach.

Ogólny zakres wykonywanych czynności:

1.Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.

2.Współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

Potrzebne dokumentu :

1.CV kandydata

2.Ksero dyplomu ukończenia szkoły/studiów wyższych

Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Zainteresowanych Państwa zapraszamy do siedziby GOPS w Seceminie przy ul. Ogrodowa 1.